Пандора ЕООД - Варна. Електрически инсталации, трафопостове,  проектиране| Пандора Варна. Електрически инсталации, трафопостове,  проектиране

Пандора ЕООД - Варна. Електрически инсталации, трафопостове, проектиране

Фирма „Пандора” ЕООД е създадена през 2002 год. Фирмата изпълнява промишлени и битови електрически инсталации, проектира и изгражда трафопостове, извършва проектиране, изграждане и реконструкция на въздушни и кабелни линии, произвежда всички видове ел.табла, поддържа и изгражда уличното осветление на територията на Втори технически участък, гр. Варна.

Фирма „Пандора” ЕООД “ е член на Българската Строителна Камара от 13.07.1999 година. Фирмата е вписана в Централния професионален регистър на строителя с Удостовереие № III – 000484 в Трета група за строежи от Втора и трета категория.

Конкурентноспособността, развитието и просперитетът на "ПАНДОРА" ЕООД зависят изключително от запазване на съществуващите и завоюване на нови позиции на пазарa. Тази задача може да се осъществи само с непрекъснато усъвършенстване и професионализъм в нашата работа, в резултат на което да предложим и запълним нишите на пазара с услуги и продукти, отговарящи на съвременните динамични изисквания. Това определя целта на "ПАНДОРА" ЕООД: ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ДЕЙНОСТТА ЗА ПЪЛНО УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА И КЛИЕНТИТЕ С КАЧЕСТВЕНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛУГИ И ПРОДУКТИ. За изпълнението на тази политика, ръководството на "ПАНДОРА" ЕООД разработи, внедри и сертифицира система за управление, отговаряща на стандартите ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004.ОРГАН ЗА КОНТРОЛ   ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ
Пандора, Варна, електрически, инсталации, трафопостове, проектиране, изграждане, eл. лаборатория, осветеност, измервания
Към фирма „ПАНДОРА” ЕООД е създаден независим Орган за контрол от вид „С”, притежаващ Сертификат за акредитация №132 ОКС Вид "С", издаден на 28.10.2020г. Валиден до 28.10.2024г. Издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012.

Област на контрол

І. Електрически уредби и съоръжения до 1000V
 - Съпротивление на изолация
 - Импеданс на контура „фаза-защитен проводник”
 - Прекъсвачи за защита от токове с нулева последователност (Fi -прекъсвачи), ток на задействане, допирно напрежение

ІІ. Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V
 - Съпротивление
 назащитни и мълниезащитни заземителни уредби

ІІІ. Физични фактори 
 - Изкуствено осветление Осветеност
 - Микроклимат

ІV. 
Електрически уредби и съоръжения над 1000V
 - Контрол на изолация на електрически съоръжения с повишено постоянно напрежение до 20 кV


 
Промишлени и битови електрически инсталации проектира и изгражда трафопостове произвежда ел.табла
 
 
гр. Варна, ул. "Орлово гнездо" №51
тел.: 052/300 233;
Е-mail: pandoraeood@abv.bg
Е-mail: info@pandora.bg

Пандора ЕООД - Варна
За нас
Дейности
Орган за
Акредитация
Обхват
Сертификати
Партньори
 
 
2024,Пандора ЕООД. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Пандора ЕООД - Варна. Електрически инсталации, трафопостове, проектиране
<< Към мобилната версия >>
Изработка на сайтове:
VarnaWeb.bg