Политика

Политика

ПОЛИТИКА
на
"ПАНДОРА" ЕООД

Конкурентноспособността, развитието и просперитетът на "ПАНДОРА" ЕООД зависят изключително от запазване на съществуващите и завоюване на нови позиции на пазарa. Тази задача може да се осъществи само с непрекъснато усъвършенстване и професионализъм в нашата работа, в резултат на което да предложим и запълним нишите на пазара с услуги и продукти, отговарящи на съвременните динамични изисквания.

Това определя целта на "ПАНДОРА" ЕООД:

ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ДЕЙНОСТТА НА ВСЕКИ ЗА ПЪЛНО

УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА И КЛИЕНТИТЕ С КАЧЕСТВЕНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛУГИ И ПРОДУКТИ

 

              За осъществяването на тази цел, ръководството на "ПАНДОРА" ЕООД провежда активна и целенасочена политика в следните направления:

1.    Осигуряване приоритет на качеството в дейността на всички звена на "ПАНДОРА" ЕООД и поставяне на качеството на услугите и продуктите в основата на всички пазарни и функционални стратегии и планове.

2.    Формиране на нов начин на мислене и адекватни действия от всеки член на "ПАНДОРА" ЕООД, което да мотивира всеки за лично и колективно поддържане и повишаване на качеството на услугите и продуктите във всички звена на фирмата.

3.    Събиране на информация от клиентите ни за качеството на услугите и продуктите и дали то се доближава до техните потребности и очаквания чрез активни методи.

4.    Непрекъснато задоволяване очакванията на клиентите, чрез повишаване на качеството на услугите и продуктите, както и намаляване на тяхната себестойност.

5.    Непрекъснато повишаване квалификацията и мотивацията на персонала за висококачествен труд, съчетано с подобряване на условията на труд, гарантиране на здравето и безопасността на работните места във фирмата и опазване на околната среда.

6.    Периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати от повишаване на качеството на услугите и продуктите и системен контрол за изпълнението на поставените задачи във всички звена на фирмата, както и търсене на персонална отговорност.

7.    Непрекъснато поддържане в изправност на машините, съоръженията, комуникационното и компютърно оборудване на "ПАНДОРА" ЕООД и усъвършенстване на технологичните управленчески процеси.

8.    Спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, на санитарно-хигиенните и екологични норми, съгласно националните и международните стандарти.

9.    Управление на здравето и безопасността на работното място: предотвратяване на заболявания и наранявания, подобряване на микроклимата и др.

10. Управление на околната среда и предотвратяване на замърсяването, изразяващо се в ефикасно управление на генерираните при дейността отпадъци и прилагане на подходящи технологии и материали, имащи минимално негативно въздействие върху околната среда. Включително ангажимент за опазване на околната среда, включително предотвратяване от замърсяване и други специфични ангажименти, свързани с контекста на организацията – устойчиво използване на ресурсите, смекчаване и адаптация към изменението на климата и опазване на биологичното разнообразие и екосистемите.

11. Включваме ангажимент за изпълнение на задълженията си за спазване – нормативни и други изисквания, които сме приели да спазваме.

12. Включване на ангажимент за постоянно подобряване на системата за управление за повишаване на резултатността включително и по околна среда.

13. Периодичен анализ на националните и международни нормативни документи, създадени от законодателен орган или друг овластен орган и оценка за отражението им върху извършваната от фирмата дейност, и здравето и безопасността при работа, подобряване на резултатността спрямо околната среда, както и непрекъснат контрол за изпълнението на всички задължения, наложени от този вид документи.

14. Подходящи цели и контекст на организацията в подкрепа на стратегическата насоченост на компанията, включително естеството, мащаба и въздействието върху околната среда, които оказват нейните дейности, продукти и услуги;

15. Осигуряване на рамка за изпълнение на целите по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа, включително ангажимент за удовлетворяване на приложимите изисквания.

 

 

За изпълнението на тази политика, ръководството на

"ПАНДОРА" ЕООД разработи и внедри система за управление,

отговаряща на стандартите ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2015

 

Системата за управление на "ПАНДОРА" ЕООД е изградена на базата на международните стандарти ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2015.

·         Всеки служител е отговорен за изпълнението на своите задължения. При забелязване на грешки, пропуски и недостатъци е длъжен да ги отстрани, ако са в пълномощията му или незабавно да уведоми прекия си ръководител за предприемане на съответните мерки.

·         Избягването и предотвратяването на пропуските и грешките е по-важно от тяхното отстраняване в последствие.

·         Квалификацията и професионализмът на всеки служител е гаранция за качеството на нашите услуги и продукти.

·         Организацията за осъществяване на целите на "ПАНДОРА" ЕООД има първостепенно значение в нашата дейност. Това е задължение на всеки ръководител.

·         Управителят делегира на ръководния персонал, права за постигане на целите на фирмата. Той очаква и ще изисква от всички служители лично участие за постигането на тези цели, с което непрекъснато да се подобрява ефикасността от системата за управление.

·         Политиката на фирмата, Наръчникът на системата за управление, процедурите и инструкциите са задължителни за всички служители на фирмата.

 

              В тази връзка ръководството ще изисква от всички ръководители, служители и работници от всички звена на "ПАНДОРА" ЕООД да проявяват в ежедневната си работа висок професионализъм, технологична дисциплина и отговорност, да познават добре Системата за управление /СУ/, да спазват стриктно изискванията, регламентирани в документите на системата и активно да съдействат за нейното развитие.

              Политиката на фирмата е поетият и деклариран ангажимент от ръководството на организацията за реализиране на глобални и конкретни цели в областта на качеството, безопасността и здравето при работа и околната среда.

 

ДЕКЛАРИРАМ,

Личното си участие и отговорност за изпълнението на обявената политика на фирмата, гарантираща правата и очакванията на клиентите за качеството и безопасността на предлаганите от нас услуги и продукти, за тяхното непрекъснато подобряване и свързания с това траен просперитет на "ПАНДОРА" ЕООД. Текущите конкретни и измерими цели на фирмата се определят при провеждането на прегледа от ръководството.

 Дата: 10.04.2018 г.                                                                                                           Управител на "ПАНДОРА" ЕООД:/инж. Тодор Николаев
                        


 
 
гр. Варна, ул. "Орлово гнездо" №51
тел.: 052/300 233;
факс: 052/305 539
Е-mail: info@pandora.bg
Е-mail: pandoraeood@abv.bg
Пандора ЕООД - Варна
За нас
Дейности
Орган за
Акредитация
Обхват
Сертификати
Партньори
 
  2019,Пандора ЕООД. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Политика